KHU VỰC
( PHƯỜNG )

 TÊN TRƯỜNG

LIÊN HỆ
HIỆU TRƯỞNG
Đô Vinh
Đô Vinh 1
thdovinh1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
388 8330

Nguyễn Thị Thơm
Đô Vinh 2
thdovinh2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
388 8021

Đào Thị Phương Nga
Bảo An
Bảo An 1
 thbaoan1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
388 8349

Phùng Thị Hường
Bảo An 2
thbaoan2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
388 8424

Trần Thị Mát 
Phước Mỹ
Phước Mỹ 1
thphuocmy1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259) 382 4130

Trần Thị Dương
Phủ Hà
Phủ Hà 1
 thphuha1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 4212

Bùi Thị Bích
Phủ Hà 2
 thphuha2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 2163

 Nguyễn Thị Khuyên
Mỹ Hương
Mỹ Hương
  thmyhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 2830

 Lê Anh Tuấn
Đạo Long
Đạo Long
 thdaolong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 2275

 Phan Thị Lâm Vy
 Thanh Sơn
Thanh Sơn
 ththanhson.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 4548

 Nguyễn Thị Hồng Lam
 Kinh Dinh
 Kinh Dinh
 thkinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 4721

 Nguyễn Thị Thanh Hải
 Tấn Tài
 Tấn Tài 1
thtantai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 5112
 Võ Thị Mai Trâm
 Tấn Tài 3
thtantai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382
5161

Nguyễn Thái Vân Anh
Mỹ Bình
 Mỹ Bình
thmybinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
383 3308
 Nguyễn Thị Thúy Oanh
Mỹ Hải
 Mỹ Hải
 thmyhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
389 5032
 Lê Văn Hằng
 Mỹ Đông
 Mỹ Đông
thmydong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
389 5114

 Dương Ngó
 Xã Thành Hải
 Thành Hải 1
ththanhhai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 2162

Vũ Thị Ý
 Thành Hải 2
ththanhhai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 5904

 Huỳnh Thị Thanh Trang
 Đài Sơn
 Đài Sơn
thdaison.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 5277

 Lâm Thị Phú
 Văn Hải
 Văn Hải 1
thvanhai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 3041

 Trần Thị Huyền
 Văn Hải 2
thvanhai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
382 6086

 Nguyễn Thị Thanh Hằng
(Hiệu phó phụ trách)
Đông Hải
 Đông Hải 1
thdonghai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
389 5084

 Nguyễn Thị Học
 Đông Hải 2
thdonghai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
389 5128

Nguyễn Thị Anh Thi
 Phú Thọ
thdonghai4.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(0259)
386 8565

Nguyễn Văn Chính
(Hiệu phó phụ trách)